1. Haberler
  2. Genel
  3. SANCAKTEPE’DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ COŞKUSU VATANDAŞA MÜJDELERLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SANCAKTEPE’DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ COŞKUSU VATANDAŞA MÜJDELERLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sancaktepe Belediyesi taraf?ndan yap?m? tamamlanan 30 projenin toplu aç?l?? töreni Çevre ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Bakan? ve AK Parti ?stanbul 1.Bölge Milletvekili Aday? Murat Kurum’un da kat?l?m?yla gerçekle?ti.

26 Nisan Çar?amba günü Sancaktepe Belediye Ba?kanl??? binas? önünde gerçekle?en aç?l?? töreninde ba?ta 300 Araçl?k Zemin Alt? Katl? Otopark, Han?meli Kafe, Kre?, Kütüphane, Stüdyo Z, Sancaktepe Belediyesi Konuk evi ba?ta olmak üzere 30 yeni eser Sancaktepe halk?n?n hizmetine aç?ld?.

Çevre, ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Bakan? ve ?stanbul 1. Bölge Milletvekili Aday? Murat Kurum, ?stanbul’da seçim çal??malar?n? sürdürmeye devam ediyor. Bakan Kurum, Sancaktepe Abdurrahman Mahallesin’de Sancaktepe Belediyesi Aç?l?? Program?’na kat?ld?. Çevre, ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Bakan? Murat Kurum’a Sancaktepe Belediye Ba?kan? ?eyma Dö?ücü e?lik etti. Kurum, program sonras? Samand?ra Meydan?’nda Vatanda?lar ile çay içerek sohbet etti.

SANCAKTEPE HER ZAMAN BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRK?YE HEDEF?M?Z?N, SAYIN CUMHURBA?KANIMIZ’IN YANINDA OLDU”

‘Sancaktepe Aç?l?? Program?’nda konu?an Bakan Kurum, ” Bugün ?stanbul’umuzun en gözde ilçelerinden Sancaktepe bir ba?ka güzel. Sancaktepe’ye geldik karde?lik bulduk. Sancaktepe’ye geldik muhabbet bulduk. A?k bulduk, sevda bulduk ruhumuz da gönlümüz de ?ad oldu. Yine Sancaktepe’nin bekledi?i Aydos Millet Bahçemizin ilk etab?n? açaca??z. Say?n Cumhurba?kan?m?z?n liderli?i, milletimizin destekleriyle 319 bin yeni yuvam?z? bir y?lda teslim edece?iz. Toplamda 650 bin yeni konut yapacak, yaralar? tamamen saraca??z. Bunu millet olarak birlikte yapaca??z! Bunu devlet olarak hep birlikte ba?araca??z. Özellikle bu aziz ?ehri istikbale ta??mak için kentsel dönü?üme büyük önem veriyoruz! Her iki yakada, 39 ilçemizde, 963 mahallemizde gece gündüz demeden çal???yor. ?stanbul’u istikbale ta??mak için gayret ediyoruz. 2012 y?l?nda “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönü?üm” diyerek Gaziosmanpa?a’dan ilk kazmay? vurmu?tuk. “?stanbul’da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönü?üm” ve “Yar?s? Bizden!” diyoruz. ?stanbul’daki riskli 1.5 milyon yap? sto?unu yenileyece?iz. Bunun için 500 bini Anadolu’da olacak. 500 bini Avrupa yakas?nda yer alacak. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönü?türüp, ?stanbul’da tek bir riskli yap? b?rakmayaca??z. ?stanbul için, yavrular?m?z için, sizler için haz?rlayaca??z. Yar?s? Bizden Kampanyam?za bugün ba?vurular ba?lad?. Bugün itibariyle yap?lan toplam ba?vuru say?s? 10 bin 165 bina. Yakla??k 50 bin ba??ms?z yap?yor. 200 bin karde?imiz ilk saatler itibariyle ‘Yar?s? Bizden Kampanyas?’ ile devletim gelsin evimi yaps?n diyor. Bu süreçte 5 bin 250 lira kira yard?m?, 10 bin 500 lira ta??nma yard?m? verece?iz. Ve ayl?k 5 bin 625 liradan ba?layan taksitle vatanda??m evine kavu?acak. Sancaktepe’de ba?vurular var ve 116 bina ba?vurmu?, 627 ba??ms?z bölüm var. Yani 2 bin 400 vatanda??m?z? ilgilendiren bir dönü?üm için ilk saatlerde karde?lerimiz ba?vurular?n? yapm??t?r. 29 May?s’a kadar ben bu ba?vurular?n artaca??na inan?yorum. Sancaktepe her zaman büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin, Say?n Cumhurba?kan?m?z?n yan?nda oldu. Biz de bu güzide ilçeye her zaman projelerimizle, eserlerimizle, yat?r?mlar?m?zla de?er katt?k. ??te bugün yine bir eser ?öleniyle kar??n?zday?z, huzurunuzday?z, sizlerin yan?nday?z” diye konu?tu.

“BELED?YEM?ZLE, TAPU VE M?LL? EMLAK GENEL MÜDÜRLÜKLER?M?ZLE B?RL?KTE B?R ÇALI?MA YÜRÜTTÜK VE 5 B?N A?LEM?ZE TAPULARINI TESL?M ED?YORUZ”

Sözlerine devam eden Bakan Murat Kurum, ” Tamam? 250 bin metrekare olan Aydos Millet Bahçemizde ilk fidanlar? birlikte dikmi?tik. ?imdi ilk etab?n? aç?yoruz. ?çerisinde yürüyü? parkurlar?ndan bisiklet yollar?na, atölyelerden kafelere kadar pek çok sosyal donat?s?yla ilçemize, ?stanbul’a hizmet verecek. Yine 240 bin metrekare olan Sancaktepe Millet Bahçemizin ilk fidanlar?n? sizlerle birlikte toprakla bulu?turuyoruz. Sadece bugün ?stanbul’a yar?m milyon metrekare ye?il alan kazand?r?yoruz. Tamamlad???m?z park projeleriyle birlikte ilçemizdeki ye?il alan miktar?n? artt?raca??z. ?stanbul’a de?il de istikbaline hizmet etmeyi tercih edenler taraf?ndan at?l b?rak?lan otopark projemizi Sancaktepe Belediyemizle birlikte tamamlad?k. Bu zemin alt? otopark?m?z? ?LBANK’?m?z?n deste?iyle hizmete alarak ilçemizdeki park sorununa çözüm üretiyoruz. Yenido?an mahallemizde çal??an annelerimiz için, babalar?m?z için büyük kolayl?k sa?layacak bir kre?imiz ile Kadir Topba? ve Sar?gazi kütüphanelerimizi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Sancaktepe’miz ?stanbul’un en eski yerle?im yerlerinden biri. Buradaki vatanda?lar?m?z?n mülkiyetle ilgili sorunlar? vard?. Belediyemizle, Tapu ve Milli Emlak Genel Müdürlüklerimizle birlikte bir çal??ma yürüttük ve 5 bin ailemize tapular?n? teslim ediyoruz. Ben aç?l???n? yapt???m?z her bir projenin, ilk fidanlar?n? toprakla bulu?turdu?umuz millet bahçemizin ve tapular?n? teslim etti?imiz evlerimiz güzel Sancaktepe için, aziz ?stanbul için, vefakar Sancaktepe halk? için hay?rl?, u?urlu olsun” dedi.

 “5 B?N TAPUMUZU VERECE??M?Z ‘TAPU TESL?M TÖREN?’M?Z? BUGÜN HUZURLARINIZDA GERÇEKLE?T?R?YORUZ”

‘Sancaktepe Belediye Aç?l???’ program?nda Bakan Kurum’a e?lik eden Ba?kan ?eyma Dö?ücü, ” Bayra??na, devletine, Cumhurba?kan?na ve hükümetine sahip ç?kan bu güzide ilçenin hizmetkâr? olmaktan daima gurur duydum. Sancaktepe’miz, ?stanbul’un özetidir. Sancaktepe’miz Türkiye’nin mozai?i, Anadolu’nun rengidir. Sancaktepe karde?li?in, kom?ulu?un, mertli?in ilçesidir. Sancaktepemiz’i çok farkl? konuma ta??yacak 30 projemizi sizlerin deste?iyle yapt?k. Biz, Say?n Cumhurba?kan?m?z?n “Yapt?klar?yla yetinenler unutmay?n dü? kuramayanlard?r.” Sözünü ?iar edindik. Biz birileri gibi hayal satm?yoruz, icraat yap?yoruz. Biz, Sancaktepe ile yol yürüdü?ümüz müddetçe dünyaya s??may?z. ?lçemize kazand?rd???m?z eserlerle asla yetinmiyoruz. Çünkü Sancaktepe’miz her ?eyin en güzeline lay?kt?r. Say?n Bakan?m?zla birlikte 240 bin metrekarelik Sancaktepe Millet Bahçemizde ilk fidan dikimlerini in?allah gerçekle?tirece?iz. 300 Araçl?k Otopark yap?m? tamamlam?? olup bu eserimizi de halk?m?z?n hizmetine aç?yoruz. Bu otopark var ya, beceriksizli?in, ?stanbul’u yönetememenin aynas? olmu?tur. 2019 yerel seçimlerinden önce temel kaz?s?na ba?lanan bu otopark, ?BB yönetimi de?i?tirdikten sonra, i? bilmez yeni yönetimin elinde kendi haline terk edilmek istenmi?tir. ?BB yönetimi taraf?ndan türlü bahaneler üretilerek yakla??k 2 y?l temeli aç?k ?ekilde bekletilen bu yap? Sancaktepemiz’in hizmetinde. Yenido?an Sa?l?kl? Ya?am Merkezimiz ilçemize ?ifa olacak. Sar?gazi Kütüphanemiz ve rahmetli ?BB ba?kan?m?z Kadir Topba? ad?na açt???m?z kütüphanemiz ilçemizin ilim irfan yuvas? olacak. Hac? Akif Demirci, Pir Sultan Abdal ve Kaymakam Dursun Ali ?ahin Park? çocuklar?m?z?n ve ailelerimizin hizmetinde olacak. ?lçemiz geri dönü?üm ve s?f?r at?k konusunda zirve olacak dedik. At?k Getirme ve Geri dönü?üm Merkezimizi ilçemize kazand?rd?k. Biz, bugüne kadar ne dediysek yapt?k. Hep birlikte çal??t?k. Üreten, geli?en Güçlü Türkiye yolunda ilçemizde eserler ürettik. Sancaktepemizin deste?i ve inanc?yla hayalleri gerçe?e dönü?türdük. Alaaddino?lu Kuran Kursumuz Hac? Müslüm Camii, Külliyemiz ve 15 Temmuz ?ehitler Camimiz Sancaktepemiz’e çok yak??t?. Ba?kalar? konu?ur biz yapar?z. Yenido?an ve Yunus Emre Mahalle Muhtarl?klar?m?z ilçemize hay?rl? olsun. 5 bin Tapumuzu verece?imiz ‘Tapu Teslim Töreni’mizi bugün huzurlar?n?zda gerçekle?tiriyoruz. Tapular?n?z hay?rl? u?urlu olsun” diye konu?tu.

AÇILI? YAPILAN PROJELER

1          ZEM?N ALTI KATLI OTOPARK (300 ARAÇ KAPAS?TEL?)

2          HANIMEL? KAFE

3          YEN?DO?AN KRE?

4          YEN?DO?AN MUHTARLIK

5          ATIK GET?RME VE GER?DÖNÜ?ÜM MERKEZ?

6          YEN?DO?AN SA?LIKLI YA?AM MERKEZ?

7          YUNUS EMRE MAHALLE MUHTARLI?I

8          KAD?R TOPBA? KÜTÜPHANE

9          STÜDYO Z

10       SARIGAZ? MERKEZ KÜTÜPHANE

11       SANCAKTEPE BELED?YES? KONUK EV?

12       CEMAL GÜRSEL CADDES? PREST?J

13       SANCAKTEPE PARKI

14       AYDOS M?LLET BAHÇES? KISM? AÇILI?

15       SANCAKTEPE M?LLET BAHÇES? ?LK F?DAN D?K?M?

16       ALADD?NO?LU KUR AN KURSU

17       HACI MÜSLÜM CAM?? VE KÜLL?YE

18       15 TEMMUZ ?EH?TLER CAM??

19       ?.SEDAT BUGAN PARKI

20       ?EH?T ?SMA?L K?L?T PARKI

21       HACI AK?F DEM?RC? CAM?? YANI PARKI

22       P?R SULTAN ABDAL ÇOCUK PARKI

23       KAYMAKAM DURSUN AL? ?AH?N PARKI

24       MEHMET AK?F ERSOY PARKI

25       NEC?P FAZIL KISAKÜREK PARKI

26       KARDELEN PARKI

27       ?EH?T POL?S ENG?N AÇIKGÖZ PARKI

28       TOMURCUK ÇOCUK PARKI

29       5000. TAPU TÖREN?

30       YEN?DO?AN PARKI

 


0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
SANCAKTEPE’DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ COŞKUSU VATANDAŞA MÜJDELERLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin