1. Haberler
  2. Gündem
  3. PROF. DR. ALPASLAN TANOĞLU: SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMELİYİZ

PROF. DR. ALPASLAN TANOĞLU: SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMELİYİZ

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

CaddeNews

Sancaktepe ?lçemizin ve bölgemizin en büyük hastanesi olma özelli?i ve Pandemi döneminde yapm?? oldu?u ba?ar?l? çal??malar ile Sancaktepe ilçemizin ismini tüm dünyaya duyurmakta büyük özveri ile çal??an Sancaktepe ?ehit Prof. Dr. ?lhan Varank E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Ba?hekimi Prof. Dr. Alpaslan Tano?lu ile göreve geldi?in günden bugüne yapt??? çal??malar?, yaz hastal?klar?, güne?ten ve s?caktan korunma yöntemi, kronik hastal?klar? ve Kurban Bayram? nedeni ile et tüketimini konu?tuk.

 

Ankara GATA ?ç Hastal?klar? Klini?i’nde uzmanl?k e?itimini tamamlayan, 2008 y?l?nda Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti Girne Asker Hastanesi, KKTC Kurucu Cumhurba?kan? Merhum Rauf Denkta?’?n ve ailesinin t?bbi dan??manl?k görevini yapt?. Bilimsel faaliyet olarak 150’nin üzerinde uluslararas? ve ulusal makale, 23 adet t?bbi kitap bölümü kaleme ald?. Ulusal Gastroenteroloji Kongrelerinde 2021 y?l?nda Sözlü Bildiri Birincilik Ödülünü ald?. Türk Gastroenteroloji Derne?i, Türk Karaci?er Ara?t?rmalar? Derne?i, Gastrointestinal Endoskopi Derne?i, Türk Viral Hepatitle Sava??m Derne?i, Dahili ve Cerrahi Bilimler Yo?un Bak?m Derne?i üyesidir. Sa?l?k Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Ba?kan Yard?mc?l??? görevini yürütmektedir. Sa?l?k Bilimleri Üniversitesi ‘Moleküler Onkoloji Doktora Program?’n? bitirerek bu program?n ilk mezunu olan ve çe?itli hastanelerde görev yapan 1976 y?l? Ankara do?umlu olan ve halen Sancaktepe ?ehit Prof. Dr. ?lhan Varank E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Çekmeköy Devlet Hastanesi Ba?hekimi Doç. Dr. Alpaslan Tano?lu ile yaz aylar?nda ya?anacak sa?l?k sorunlar?n? konu?tuk.

 

PANDEM?DE HASTANELER?M?Z BÜYÜK BA?ARI GÖSTERD?

Ekim 2021 tarihinde Sancaktepe ?ehit Prof. Dr. ?lhan Varank E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Ba?hekimi olarak atand?n?z. Yakla??k 21 ayd?r ba?hekimlik görevini yerine getiriyorsunuz. Dün ile bugün aras?nda hastaneleri özetlerseniz neler söylersiniz?

Gazetemiz Genel Yay?n Yönetmeni Halit Soytürk’ün sorular?n? cevaplayan Sancaktepe ?ehit Prof. Dr. ?lhan Varank E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Çekmeköy Devlet Hastanesi Ba?hekimi Prof. Dr. Alpaslan Tano?lu ?öyle devam etti;

Ba?hekimi Prof. Dr. Alpaslan Tano?lu, “Tüm Dünyay? etkisi alt?na alan ve Dünya da milyonlarca insan?n ölmesine neden olan COVID-19 pandemisini ya?ad?k. Bu zorlu süreçte Prof. Dr. Feriha Öz yerle?kemiz ve Sancaktepe ?ehit Prof. Dr. ?lhan Varank yerle?kemiz COVID-19’la ilgili çok önemli vazifeler üstlendi ve binlerce vatanda??m?z?n ?ifaya kavu?mas?na vesile oldu. Hem ?stanbul hem de Türkiye çap?nda COVID’le mücadelede büyük yararl?l?klar gösterdi. Bu uzun ve yorucu süreci ba?ar?yla atlatan hastanelerimiz ve tüm sa?l?k çal??anlar?m?z COVID-19 pandemisinin etkisini yitirmesinden sonra bütün gücüyle COVID-19 d??? nedenlerle hastanelerimize ba?vuran hastalar?n ?ifa bulmas? için gayret gösteriyoruz. Birçok bran?ta h?zla e?itim kliniklerimiz tamamlanm?? olup, verdi?imiz sa?l?k hizmetinin ç?tas?n? yükseltmekte ve sa?l?k hizmetimizin çe?itlili?ini art?rarak her alanda halk?m?za hizmet sunmaya çal???yoruz. Yine bu süreçte ?ehit Prof. Dr. ?lhan Varank yerle?kemizin Acil Servis K?rm?z? alan ve acil müdahale alanlar?n?n tadilat ve düzenlemeleri, Dahiliye ve Beyin Cerrahi Servisleri içerisinde yeni yo?un bak?mlar, Nöroloji Servisi için destek birimleri, Anjiografi alanlar?nda yeni düzenlemeler, ameliyathane yo?un bak?m içerisinde Anadolu yakas?n?n en büyük ve donan?ml? PACU alan?, lojistik aç?dan ihtiyac?m?z olan yeni depo alanlar?, asistan hekimlerimizin e?itimlerinin daha iyi alanlarda yap?lmas? için derslikler, yeni poliklinik odalar? ve daha birçok yeni sa?l?k hizmet birimlerini kurduk”.

UZUN SÜRE GÜNE? I?I?INA MARUZ KALINMAMALI

Yaz aylar?n? ya??yoruz. Yaz hatal?klar? nelerdir? Yaz aylar?nda güne?in etkilerine kar?? nas?l korunmak gerekir?

Ba?hekim Prof. Dr. Alpaslan Tano?lu, “S?k görülen yaz hastal?klar?; güne? yan?klar?, güne? çarpmas?, güne? lekeleri, yaz gribi, yaz depresyonu, göz enfeksiyonlar? ve hastal?klar?, yaz enfeksiyonlar? ve yaz ishalleri, klima hastal???, g?da zehirlenmeleri, böcek ?s?rmalar? ve ka??nt?lar olarak özetleyebiliriz. Güne? ???nlar?na yo?un ?ekilde maruz kalman?n sonucunda deride güne? yan??? olu?ur. Güne?in ultraviyole ???nlar?n?n etkisiyle önce deride k?zar?kl?k olu?ur, sonra renk koyula?mas? ve derinin üst katman?nda soyulma gözlenir. Önlemek için, ö?le saatlerinde mümkün oldu?unca güne? alt?nda kal?nmamal?, gölge alanlarda bulunulmas? tercih edilmelidir. Güne? etkisinde bulunulan süreçte güne? kremleri belirli aral?klarla yenilenerek kullan?lmal?d?r. Yaz?n güne? alt?nda uzun süre boyunca kalmaya ba?l? olarak vücut ?s?s?n?n düzenlenmesinden sorumlu olan mekanizmalar etkilenerek sonuçta istenmeyen tablo güne? çarpmas? ortaya ç?kabilir. Yüksek ate?, mide bulant?s? ve kusma, istemsiz kas kas?lmalar? geli?erek sonuçta hayat? tehdit eden durumlar geli?ebilir. Korunmak için hava s?cakl???n?n yüksek oldu?u günlerde aç?k alanlarda fazla durulmamas?, sportif faaliyet ve a??r bedeni i?lerde bulunulmamas? gerekir. Özellikle yaz aylar?nda uzun süre korunmas?z ?ekilde güne?e maruz kalmak, genellikle de aç?k renkli tene sahip ki?ilerde güne? lekelerinin olu?umuna yol açabilmektedir. Yüz, s?rt, omuzlar ve kollarda yayg?n olarak görülen güne? lekeleri istenmeyen bir görünüme sebep olur. Bu nedenle uzun süre güne? etkisine maruz kalmamak ve gereken durumlarda leke giderici kozmetik ürünler kullanmak uygun olacakt?r”.

 

ÇOK SO?UK VE SIVI GIDALAR DAN UZAK DURULMALI

Prof. Dr. Alpaslan Tano?lu, “S?k görülen yaz hastal?klar yaz aylar?nda klima ve vantilatör kullan?m?na dikkat etmek. Bu tür cihazlar?n bak?m?n? yapt?rmak. Çok so?uk s?v? g?dalar? tüketmekten kaç?nmak ve bulunulan ortam? düzenli olarak havaland?rmak oldukça önemlidir. Yine hava s?cakl?klar?n?n artmas? ile birlikte serinlemek için s?kl?kla kullan?lan klimalar, maalesef hava yolu ile bula?an baz? mikroorganizmalar için uygun bir üreme ortam?d?r. Lejyoner hastal??? olarak da bilinen klima hastal???, akci?erleri etkileyen zatürre gibi ciddi solunum yolu hastal?klar?n?n olu?umuna yol açabilir. Bu nedenle klimalar?n bak?mlar?n? yap?lmas? ayr? bir önem ta??maktad?r. Yaz aylar?nda göz rahats?zl?klar?na daha fazla rastlanabilmektedir. Gözlerde k?zar?kl?k, ka??nt?, sulanma, batma ve yanma gibi sorunlarla kendini belli eden göz enfeksiyonlar?; özellikle kirli ellerle gözlere temas sonras? ya da temiz olmayan gölet ve havuzlar da bulunulmas? nedeniyle kolayl?kla bula?abilen hastal?klard?r. Yaz aylar?nda göz hijyenine her zamankinden çok daha fazla özen gösterilmeli ve gözlerde enfeksiyon belirtilerinin ortaya ç?kmas? durumunda en k?sa sürede sa?l?k kurulu?lar?na ba?vurulmal?d?r”.

DEN?Z VE HAVUZLARDA H?JYENE D?KKAT ED?LMEL?

Kronik hastal?klar? olan ki?iler yaz aylar?nda nelere dikkat etmeli?

Ba?hekim Prof. Dr. Alpaslan Tano?lu, “Yaz aylar?nda s?cak ortamda h?zl? ?ekilde üreyebilen baz? mikroorganizmalar, yaz aylar?nda s?k görülen enfeksiyonlar?n ana sebebidir. Bu mikroskobik canl?lar nedenli ishal, mide bulant?s?, baz? göz ve kulak enfeksiyonlar?, mantar enfeksiyonlar? gibi hastal?klar?n görülme s?kl??? artar. Özellikle yaz ishalleri ve besin zehirlenmeleri çocuk ya? grubunda daha dramatik seyir gösterebilmektedir. Bu nedenle hijyeninden emin olunmayan sularda ve havuzlarda yüzmekten kaç?nmak, s?cak havalarda ne ?artlarda üretildi?i bilinmeyen g?dalar? tüketmemek gibi, e?er ishal geli?ti ise bol s?v? almak ve sa?l?k kurulu?lar?na ba?vurmak gerekir”.

SA?LIKLI VE DENGEL? BESLENMEL?Y?Z

Kurban Bayram? nedeni ile et tüketimin de nelere dikkat etmeliyiz?

Ba?hekim Prof. Dr. Alpaslan Tano?lu, “Kurban Bayram?nda baz? önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Hijyenik olmayan ko?ullarda kesilmi? etlerin tüketilmesinin maalesef çe?itli hastal?klara davetiye ç?kar?yor. Bu nedenle Kurbanl?klar hijyenik ortamlarda, i?in ehil kimselerce kesilmelidir. Kurban kesimi sonras?nda Kurban etleri mutlaka buzdolab?nda saklanmal?, tüketilece?i zamansa mutlaka iyi pi?irilmelidir.  Ayr?ca; yeni kesilmi? Kurban etlerini dinlendirilmeden tüketilmesi sindirim güçlü?ü ve haz?ms?zl??a yol açabilmektedir. Bu rahats?zl?klar?n önüne geçebilmek için etin üzerindeki görünen ya? dokusu mümkün oldu?unca temizlenip, sonra etler buzdolab?nda yakla??k 24-48 saat dinlendirilmelidir. Öte yandan bayramlarda g?da tüketim al??kanl?klar?m?z de?i?iyor. Çe?itli türdeki tatl? ve ?ekerlemelerin yan? s?ra fazla miktarda et ve sakatat tüketilmesi nedeniyle sa?l?kl? olmayan beslenme tarz? geli?iyor. Bayramda, sa?l?kl? bireylerin yan? s?ra kronik rahats?zl?klar? olan ya da sa?l?k aç?s?ndan önem arz eden kilo fazlal???, yüksek tansiyon, kalp-damar, diyabet, kronik böbrek yetmezli?i, mide-ba??rsak ve gut gibi durumlarda sa?l?kl? ve dengeli beslenmeye çok daha fazla dikkat etmek zorunda”.

?PTAL ETD?LMEYEN HER RANDEVU, B?R BA?KA HASTANIN RANDEVU ALAMAMASI DEMEK

Hocam son mesaj?n?z nedir?

Ba?hekim Prof. Dr. Alpaslan Tano?lu, “Sa?l?k Bakanl??? sisteminden randevu al?p randevular?na gelemeyen vatanda?lar?m?z?n sistemden randevular?n? iptal etmelerini öncelikler rica ediyorum. Unutmayal?m ki gelmedi?iniz ve iptal etmedi?iniz her randevu bir ba?ka hastam?z?n randevu alamamas? demek. Bizler üç hastanemiz ile bölgenin en büyük hastanesi olarak vatanda?lar?m?za hizmet etmek için tüm ekibimiz ile çal???yoruz. Bu vesile ile Kurban Bayram?n?n Hem?ehrilerimizin, sa?l?k çal??anlar?m?z?n ve ailelerinin Sa?l?kl? Mutlu nice Bayramlara ula?mas?n? temenni ediyorum” ifadelerini kuland?.

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
PROF. DR. ALPASLAN TANOĞLU: SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMELİYİZ

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin