1. Haberler
 2. Gündem
 3. DOÇ. DR. ESRA UĞUR: HEMŞİRELER SAĞLIK SİSTEMİNİN TEMEL TAŞIDIR

DOÇ. DR. ESRA UĞUR: HEMŞİRELER SAĞLIK SİSTEMİNİN TEMEL TAŞIDIR

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Toplumsal ihtiyaçlardan do?an, insan sevgisiyle, özveri, sab?r ve ho?görü kavramlar?n? içinde bar?nd?ran ve Sa?l?k sisteminin önemli yükünü ta??yan Hem?irelik mesle?ini Türk Hem?ireler Derne?i ?stanbul Anadolu Yakas? ?ube Ba?kan? Doç. Dr. Esra U?ur ile mesle?in önemini, ya?ad?klar? s?k?nt?lar?, Hem?irelerin beklentilerini konu?tuk.

12 May?s tarihinde kutlanan Dünya Hem?ireler Günü münasebeti nedeni ile Dünya Hem?ireler gününü kutlayan Ac?badem Mehmet Ali Ayd?nlar Üniversitesi Ö?retim Üyesi ve Türk Hem?ireler Derne?i ?stanbul Anadolu Yakas? ?ube Ba?kan? Doç. Dr. Esra U?ur, “Hem?irelik insan? sadece fiziksel de?il, sosyal, psikolojik, kültürel yönleriyle bir bütün olarak ele al?r” ifadelerini kulland?.

Hacettepe Üniversitesi Hem?irelik Yüksekokulu lisans ve Hem?irelikte Yönetim alan?nda yüksek lisans, Ac?badem Mehmet Ali Ayd?nlar Üniversitesi Ö?retim Üyesi ve Türk Hem?ireler Derne?i ?stanbul Anadolu Yakas? ?ubesi’nin yönetim kurulu ba?kan? Doç. Dr. Esra U?ur ?öyle devam etti.

Sizi tan?yal?m?

Hem?irelik mesle?ine Gülhane Askeri T?p Akademisi (GATA) Sa?l?k Meslek Lisesinden mezun olarak ba?lad?m. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Hem?irelik Yüksekokulu’ndan lisans ve Hem?irelikte Yönetim alan?nda yüksek lisans derecemi ald?m. Doktora e?itimimi Marmara Üniversitesi’nde Hem?irelik Esaslar? AD. da tamamlad?m. Meslek hayat?m boyunca yo?un bak?m hem?iresi, e?itici ve yönetici rolleri üstlendim. Halen Ac?badem Mehmet Ali Ayd?nlar Üniversitesi’nde ö?retim üyesi olarak görev almaktay?m. 2022 y?l?ndan itibaren Türk Hem?ireler Derne?i ?stanbul Anadolu Yakas? ?ubesi’nin yönetim kurulu ba?kan? olarak sorumluluk üstlenmekteyim.

HEM??RE SADECE B?REY DE??L

Sa?l?k sektöründe büyük eme?i olan hem?irelerin meslek tan?m? yapar m?s?n?z?

Uluslararas? Hem?ireler Birli?i (ICN) hem?ireli?i; “Bireyin, ailenin ve toplumun sa?l???n? koruma ve geli?tirmeye yard?m eden ve hastal?k halinde iyile?tirme ve rehabilite etmeyi sa?layan bir meslek grubu” olarak tarif etmektedir. Bu tan?mda belirtildi?i üzere hem?ireli?in bireylerin sadece hastal?k de?il sa?l?k ya?am süreçlerinde bireylerle birlikte oldu?unu görüyoruz. Ayr?ca hem?ireler sadece bireyler de?il, bireylerin sa?l?k düzeyinde etkili aile ve toplumsal gereksinimlerin tan?mlanmas? ve kar??lanmas?nda görev almaktad?r. Hem?irelik insan? sadece fiziksel de?il, yan? s?ra sosyal, psikolojik, kültürel yönleriyle bir bütün (holistik) olarak ele al?r ve destekler.

SA?LIK PROFESYONELLER?NE KAR?I ??DDET

Hem?ireler olarak mesle?iniz ile alakal? ne gibi sorunlar ya??yorsunuz?

Hem?ireler günümüzde mesle?e özel sorunlar?n?n yan? s?ra tüm sa?l?k sistemini ilgilendiren sorunlardan da etkilenmektedir. Mesleki sorunlar? aras?nda en temel ba?l?klarla; temel mesleki e?itim düzeylerindeki farkl?l?klar, mezuniyet sonras? etkin istihdam, temel ve ileri düzey mesleki e?itimde hem?irelik d??? profesyonellere sorumluluk verilmesi gibi hem?irelerin mesleki uzmanl?k ve otonomisinin tan?nmas? ile ilgili sorunlar yer almaktad?r. Bunun d???nda tüm sa?l?k sistemini ilgilendiren sa?l?k profesyonellerine kar?? ?iddet, adil ve sürdürülebilir gelir temininde aksakl?klar, özlük haklar?yla ilgili kazan?mlar?nda eksiklikler hem?irelerin mevcut durum içerisinde etkin ve kaliteli hem?irelik bak?m hizmeti verebilmesini güçle?tirmektedir.

HEM??RELER?M?Z, B?Z?M GELECE??M?Z

Mesle?iniz ile alakal? düzeltilmesini istedi?iniz neler var?

Hem?ireler sa?l?k sisteminin temel ta?lar?ndan biridir ve hem?ireli?i ilgilendiren her sorun asl?nda toplumun sa?l???n? direk olarak ilgilendirmektedir. Bu nedenle hem?ireli?in sorunlar? öncelikli ele al?nmal?d?r. Bu y?l Uluslararas? Hem?ireler Birli?i ICN “Bizim Hem?irelerimiz, Bizim Gelece?imiz” temas?yla hem?irelerin tüm dünyada gereksinimlerine dikkat çekmi? olup bu do?rultuda a?a??da yer alan taleplerimize dikkat çekmektedir.

 1. Küresel sa?l??? iyile?tirmek, Sürdürülebilir Kalk?nma Hedeflerini ve Evrensel Sa?l?k Kapsam?n? sa?layabilecek sa?l?k sistemlerini yeniden in?a etmek için hem?irelik mesle?ini koruyun ve ona yat?r?m yap?n
 2. Güvenli ve sa?l?kl? çal??ma ko?ullar? sa?layarak ve hem?irelerin haklar?na sayg? duyarak hem?irelerin sa?l???na ve esenli?ine yönelik deste?i acilen ele al?n ve iyile?tirin.
 3. ??gücü eksikliklerini gidermek, hem?ireleri i?e almak ve elde tutmak için stratejiler geli?tirin
 4. Gelece?in hem?irelerinin kendi kendine yeterlilik hedefiyle ulusal hem?irelik i?gücü planlar? geli?tirin, uygulay?n ve finanse edin.
 5. Yeni mezun hem?ire yeti?tirmek ve mevcut hem?irelerin kariyer geli?imini sa?lamak için kaliteli, akredite hem?irelik e?itim programlar?na yat?r?m yap?n.
 6. Geli?mi? hem?irelik uygulamalar?na ve hem?ire liderli?indeki bak?m modellerine yat?r?m yaparak, hem?irelerin hem?irelik uygulamalar?n?n tüm kapsam?n? yerine getirmelerini sa?lay?n.
 7. Hem?irelerin becerilerini, bilgilerini, niteliklerini ve uzmanl???n? tan?y?n ve de?er verin.
 8. Hem?ireli?in deneyimli ve güvenilir sesi olarak, sa?l?k ve sosyal bak?m politikas?n?n tüm yönlerinde, sunumunda ve liderli?inde kritik profesyonel ortaklar olarak ulusal hem?irelik derneklerini aktif edin.
 9. Savunmas?z nüfusu koruyun, insan haklar?n?, toplumsal cinsiyet e?itli?ini ve sosyal adaleti destekleyin ve bunlara sayg? gösterin.
 10. Hem?ire liderlerini tüm sa?l?k kurulu?lar?n?n yönetici pozisyonlar?na atay?n ve hükümet politikas? olu?turmaya görev almalar?n? sa?lay?n.

HEM??REL?K MESLE??N? ?LG?LEND?REN YASA ?Ç?N ÇALI?IYORUZ

Dernek olarak çal??malar?n?z nelerdir?

Dernek olarak hem?irelik mesle?inin toplum yarar?na üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sa?l?k mesle?i olmas? için çal??malar?m?z? yürütüyoruz. Bu amaçla hem?irelerin temel ve mezuniyet sonras? e?itimi, hem?irelik hizmetlerinin yönetimi, meslekta?lar?m?z?n uygulama alan?nda desteklenmesi, özlük haklar?n?n kazan?m?, hem?irelik mesle?ini ilgilendiren yasa, yönetmelik ve mesleki standartlar?n olu?turulmas? çal??malar?na kat?l?m alanlar?nda faaliyet göstermekteyiz. Bunun yan? s?ra kamu kurum ve kurulu?lar?, yerel yönetimler ve akademi ile i?birli?i içerisinde toplumun öncelikli sa?l?k sorunlar?na yönelik projeler geli?tirilmesi gibi konularda da çal??maktay?z.

 

PANDEM? DÖNEM?NDE C?DD? R?SKLER ALARAK ÖZVER?YLE GÖREVLER?N? YAPTILAR

Dünya ve ülkemiz bir pandemi dönemi geçirdik sizin unutamad???n?z bir an?n?z? varsa anlat?r m?s?n?z?

Pandemi dönemi tüm sa?l?k çal??malar? gibi hem?ireler için de zorlu bir dönemdi. Özellikle hem?ireleri mesle?inin do?as? gere?i her zaman hasta ile en yak?n ve en uzun süreli temas halinde olan meslek üyeleridir. Pandemi döneminde hem?ireler uzun çal??ma saatlerinde kendilerinin ve sevdiklerinin sa?l???na ili?kin ciddi riskler alarak özveriyle görevlerini yapt?lar. Tüm hem?irelerin iyile?en ve kaybedilen her hastas?yla özel bir ba? kurdu?unu ve sevinçli, kederli birçok an?s? oldu?unu söyleyebilirim. Biz bunlar? hiç unutmuyoruz ama toplumumuzun her bireyinin; vardiyas?n?n bitiminde giydi?i tulumlar?n içinden s?r?ls?klam ç?kan hem?irelerin görüntüsünü, yo?un bak?mda sevdiklerinden ayr?yken can?n? emanet etti?i, elini tutan meslekta??m?n s?cakl???n?, nefes alamazken karn?nda ta??d??? bebe?inin can?ndan endi?eliyken onun yan?nda olan, bakan, iyile?tiren ve sonunda bebe?ini kuca??na veren hem?ireleri ve daha nicelerini daima hat?rlar?nda tutmalar?n? bekliyoruz” ifadelerini kulland?.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
DOÇ. DR. ESRA UĞUR: HEMŞİRELER SAĞLIK SİSTEMİNİN TEMEL TAŞIDIR

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin